image-3617.jpg

sách Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Doanh Nghiệp sửa đổi bổ sung


Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2012/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị Chủ đầu tư, thay thế Quyết định 214/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án …:
Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Doanh Nghiệp
Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2012/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị Chủ đầu tư, thay thế Quyết định 214/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án …

image-2202.jpg

SÁCH Luật Bảo Hiểm Y Tế Sửa Đổi 2014


Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 áp dụng 1/1/2015, sách luật bảo hiểm y tế mới nhất 2014, luật bảo hiểm xã hội năm 2014, 2015, luật bảo hiểm thất nghiệp 2014
Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/… Nguồn bài đăngLuật Bảo Hiểm Y Tế Sửa Đổi 2014

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 áp dụng 1/1/2015, sách luật bảo hiểm y tế mới nhất 2014, luật bảo hiểm xã hội năm 2014, 2015, luật bảo hiểm thất nghiệp 2014
Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Đây là Luật được dư luận xã hội quan tâm vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tài chính cho chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Nội dung của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi thì từ năm 2015, BHYT trở thành loại bảo hiểm bắt buộc nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân của nhà nước. Việc xác định đối tượng đóng sẽ căn cứ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Bên cạnh đó, Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động, trong đó có chế định tiền lương vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam. Những vấn đề trên được cụ thể trong những hướng dẫn sau: TTLT số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 12-06-2014 sửa đổi quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp; NĐ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; TT số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20-01-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NĐ số 27/2014/NĐ-CP ngày 07-04-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình; TT số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-03-2014 Danh mục máy, thiết bị, vật

luat-bao-hiem-y-te

Giá bìa : 335,000đ

tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; TT số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12-02-2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; QĐ số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13-01-2014 Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động…
Để Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động kịp thời cập nhật những thông tin mới trên nhà xuất bản Lao Động Xã Hội phát hành cuốn sách: “LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ (ÁP DỤNG 01-01-2015) VÀ CÁC CHÍNH SÁCH NỔI BẬT NĂM 2014 “.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Việc làm – Bộ Luật lao động – Luật Công đoàn;
Phần II. Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lạo lao động, việc ký quỹ;
Phần III. Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động; Phần IV. Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công;
Phần V. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Phần VI. Quản lý lao động là người giúp việc gia đình; Phần VII. Điều kiện làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc và những công việc cấm sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em;
Phần VIII. Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động;
Phần IX. Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp mới nhất;
Phần X. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015) và các chính sách nổi bật khác;
Phần XI. Nhiệm vụ trọng tâm và nghiệp vụ công tác của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
Sách luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, 2015 đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.

Sách luật bảo hiểm xã hội 2014 , bảo hiểm y tế 2014, bảo hiểm thất nghiệp 2014, năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành song ngữ anh việt
Vừa qua NXB lao động xã hội cho ban hành cuốn sách luật bảo hiểm xã hội 2014, luật bảo hiểm y tế 2014, luật bảo hiem3 thất nghiệp năm 2014 .Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.
Đây là Luật được dư luận xã hội quan tâm vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tài chính cho chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Luật đã bám sát những quan điểm tư tưởng của Hiến pháp 2013, Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó những nội dung mới có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.
LUAT BAO HIEM 2014 SÁCH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ SONG NGỮ 2014
luật bảo hiểm song ngữ anh việt 2014

luat bao hiem xa hoi

Giá bìa : 350,000đ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có các điểm mới nổi bật: Thứ nhất, quy định bắt buộc tham gia BHYT. Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân tham gia BHYT, cũng như cơ chế chính sách về giá dịch vụ y tế để thúc đẩy toàn dân tham gia BHYT; Thứ hai, quy định khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ 2 trở đi, đến người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất; Thứ ba, mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng bảo hiểm y tế. Việc sửa đổi bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách; Thứ tư, mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT. Cùng với việc cải cách thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, đây là quy định hết sức quan trọng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế; Thứ năm, quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT….
Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách:“LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) NĂM 2014 & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014
Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm

image-1915.jpg

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN,TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014-2015 mới nhất


Ngày 29/07/2014, Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 được diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô. Tại Hội nghị, bên cạnh việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá những mặt nổi bật, hạn chế của năm học 2013-2014; Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm… PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN,TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014-2015 Ngày 29/07/2014, Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 được diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô. Tại Hội nghị, bên cạnh việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá những mặt nổi bật, hạn chế của năm học 2013-2014; Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015 trên cơ sở Nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó, 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015 gồm: Công tác quản lý giáo dục và đào tạo; Tổ chức hoạt động giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Nhằm giúp Hiệu trưởng, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cập nhật kịp thời phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014-2015; Chương trình hành động thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Đồng thời tìm hiểu và trau dồi một số nghiệp vụ về thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Nghiệp vụ quản lý tổ chức hoạt động, kiểm định chất lượng nhà trường các cấp…; Nhà xuất bản … xin giới thiệu cuốn sách:
“PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN,TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014-2015 ”

phuong huong nhiem vu trong tam

Giá bìa : 335,000đ

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2014-2015;
Phần thứ hai. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015 (Theo Nghị quyết số 44/NQ-CP);
Phần thứ ba. Công tác quản lý, đào tạo nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục;
Phần thứ tư. Những quy định mới nhất hướng dẫn thực hiện đào tạo, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường các cấp;
Phần thứ năm. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và thực hiện các chính sách đối với người học;
Phần thứ sáu. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục;
Phần thứ bảy. Nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Phần thứ tám. Nghiệp vụ tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường các cấp;
Phần thứ chín. Nghiệp vụ kiểm định chất lượng, chương trình đào tạo các cơ sở trong hệ thống giáo dục.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học…, Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 8 khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ quá độ, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo, các chủ trương của Đảng và những quy định mới của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội quyết định xuất bản quyển sách:

Tìm hiểu về công tác đổi mới giáo dục và đào tạo

cong tac doi moi giao duc va dao tao

Giá bìa : 335,000đ

Nội dung cuốn sách này gồm tám phần:
Phần I: Chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Phần II: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.
Phần III: Tìm hiểu về triết lý giáo dục Việt Nam.
Phần IV: Tìm hiểu về đổi mới giáo dục.
Phần V: Tìm hiểu về giáo dục pháp luật trong nhà trường.
Phần VI: Tìm hiểu về giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên.
Phần VII: Tìm hiểu về văn hóa giao tiếp trong nhà trường.
Phần VIII: Tìm hiểu về “Tiên học lễ, hậu học văn”.
Đây là quyển sách tập hợp và giới thiệu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, các bài viết của các chuyên gia tìm hiểu về triết lý giáo dục Việt Nam, đổi mới giáo dục, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, văn hóa giao tiếp trong nhà trường, tìm hiểu về “Tiên học lễ, hậu học văn”. Mỗi bài viết đều có ý nghĩa thực tiễn cao trong công tác giảng dạy, quản lý và nghiên cứu vấn đề giáo dục, giáo dục đạo đức, xây dựng kỹ năng giao tiếp trong nhà trường.

image-2223.jpg

sách HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014 VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, LẬP DỰ TOÁN THU – CHI TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP miễn phí vận chuyển


Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước được ban hành vào ngày 9/11/2010 theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN. Hệ thống chuẩn mực này bao gồm 21 chuẩn mực, được chia thành 3 nhóm chuẩn mực bao gồm nhóm chuẩn mực chung, nhóm chuẩn mực thực hành và nhóm chuẩn mực báo cáo. Tuy nhiên, để đáp ứng với yêu cầu phát triển, hoàn thiện phương pháp, nghiệp vụ kiểm toán theo chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, ngày 07/05/2014, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-KTNN về chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, thay thế các chuẩn mực số 01, 02, 03, 04, 05 và 06 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ Kiểm toán Nhà nước bắt đầu áp dụng 16 chuẩn mực Kiểm toán từ ngày 20/6/2014.

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ Kiểm toán cập nhật và áp dụng kịp thời quy định mới nhất của Nhà nước về Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước; quy trình thanh tra, kiểm toán; lập, phân bổ dự toán ngân sách; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014

VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, LẬP DỰ TOÁN THU – CHI TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

he thong chuan muc kiem toan nha nuoc

Giá bìa : 335,000đ

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Nhà nước năm 2014;

Phần thứ hai. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ kiểm toán trong hoạt động và quan hệ xã hội;

Phần thứ ba Hướng dẫn lập dự toán thu – chi, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần thứ tư. Quy chế kiểm soát chất lượng và kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2014;

Phần thứ năm. Quy trình thanh tra, kiểm toán các chương trình mục tiêu, chuyên đề, dự án đầu tư;

Phần thứ sáu. Quy định mới về quản lý tài chính công tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ bảy. Các chính sách mới nhất về điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ kiểm toán nhà nước

Thanh tra là một hoạt động quan trọng trong việc đánh giá chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, để công tác thanh tra đạt hiệu quả, thời gian vừa qua Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật về công tác thanh tra như: Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23-04-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Quyết định số 16/VBHN-BCA ngày 14-04-2014 của Bộ công an về việc ban hành quy chế thanh tra giải quyết các vụ tham nhũng trong lực lượng công an nhân dân; …và một số văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động thanh tra của các Bộ, Ngành…

dinh huong chuong trinh

Giá bìa : 335,000đ

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ thanh tra xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra theo đúng quy định; cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới nhất của Nhà nước về quy trình, tổ chức hoạt động thanh tra; các nghiệp vụ thanh tra tài chính, kê khai tài sản, thu nhập, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý những sai phạm sau cuộc thanh tra;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THANH TRA,

KẾ HOẠCH THANH TRA – QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA

XỬ LÝ NHỮNG SAI PHẠM SAU CUỘC THANH TRA

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HCSN NĂM 2014”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và kế hoạch thanh tra của các bộ ngành;

Phần thứ hai. Quy chế, quy trình thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực;

Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của thanh tra chuyên ngành;

Phần thứ tư. Phòng chống tiêu cực, xử lý kỷ luật và trách nhiệm giải trình nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Phần thứ năm. Luật tiếp công dân và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Phần thứ sáu. Công tác thanh tra về việc kê khai tài sản, thu nhập, phòng chống tham nhũng;

Phần thứ bảy. Nghiệp vụ, quy trình thanh tra chi tiêu nội bộ, thu chi tài chính tại các cơ quan, đơn vị;

Phần thứ tám. Nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014 VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, LẬP DỰ TOÁN THU – CHI TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước được ban hành vào ngày 9/11/2010 theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN. Hệ thống chuẩn mực này bao gồm 21 chuẩn mực, được chia thành 3 nhóm chuẩn mực bao gồm nhóm chuẩn mực chung, nhóm chuẩn mực thực hành và nhóm chuẩn mực báo cáo. Tuy nhiên, để đáp ứng với yêu …

image-3616.jpg

sách Bột rửa bát Cascade mới nhất


1. Làm sạch: Cascade chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để – cho một kết quả làm sạch tuyệt vời.
2. Rửa: bột rửa bát Cascade hoạt động tự động trợ giúp quá trình rửa tổng hợp, đảm bảo độ sáng bóng nguyên bản trên thủy ti…:
Bột rửa bát Cascade
1. Làm sạch: Cascade chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để – cho một kết quả làm sạch tuyệt vời.
2. Rửa: bột rửa bát Cascade hoạt động tự động trợ giúp quá trình rửa tổng hợp, đảm bảo độ sáng bóng nguyên bản trên thủy ti…

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.