image-2250.jpg

bán PHÁP LỆNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG MỌI LĨNH VỰC 2014 ở đâu


Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Nội dung Pháp lệnh có một số điểm nổi bật như: – Người bị đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên có quyền nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

- Việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cho hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định do 01 Thẩm phán thực hiện.

Thời gian gần đây, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực như: NĐ 02/2014/NĐ-CP ngày 10-01-2014 Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, NĐ 06/2014/NĐ-CP ngày 21-01-2014 Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, NĐ 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

huong dan thi hanh luat xu ly vi pham hanh chinh

Giá bìa : 350,000đ

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao động – Xã Hội xuất bản cuốn sách:

“PHÁP LỆNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH –

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG MỌI LĨNH VỰC 2014”

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Phần thứ hai. Pháp lệnh cảnh sát cơ động

Phần thứ ba. Luật xử lý vi phạm hành chính & văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, quốc phòng cơ yếu

Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa

Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, thương mại, bảo

Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chính quyền ở cơ sở nhằm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao trong quá trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là cần thiết. Vì vậy, Nhà nước ta rất chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc. Hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức là một hoạt động đặc biệt đảm bảo cho thực hiện pháp luật, cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Nhằm thực hiện việc sử dụng cán bộ, công chức một cách hợp lý, có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn mới, Nhà nước đã ban hành Luật Cán bộ, công chức; Luật viên chức và nhiều văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng; quản lý biên chế; vị trí làm việc, công tác đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc… và các vấn đề khác liên quan đến cán bộ công chức, viên chức… Cụ thể như sau: VBHN số 02/VBHN-BGDĐT ngày 03-01-2014 hướng dẫn xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; CV số 956/BNV-CCVC ngày 24-3-2014 hướng dẫn một số nội dung trong việc tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp; VBHN số 01/NĐHN-BNV ngày 3-10-2013 quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức; CT số 07/CT-TTg ngày 19-3-2014 đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; QĐ số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27-01-2014 quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức; VBHN số 232/VBHN-BNG ngày 25-01-2014 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; QĐ số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15-01-2014 công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức; QĐ số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13-01-2014 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động…

luat can bo cong chuc vien chuc

Giá bìa : 335,000đ

Để giúp lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức hành chính sự nghiệp nắm bắt kịp thời những quy định mới về các lĩnh vực nêu trên; Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách

“LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC – LUẬT VIÊN CHỨC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG, MIỄN NHIỆM, ĐÃI NGỘ, KHEN THƯỞNG ÁP DỤNG NĂM 2014”.

Nội dung của cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật cán bộ công chức; luật viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần II. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

Phần III. Nguyên tắc tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức;

Phần IV. Quy định về vị trí làm việc và cơ cấu ngạch công chức;

Phần V. Tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí, thay thế và cho thôi việc công chức, viên chức;

Phần VI. Quy chế mới về thi nâng ngạch và thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức;

Phần VII. Quy chế đào tạo bồi dưỡng và hoàn trả chí phí đào tạo đối với cán bộ chuyên trách;

Phần VIII. Công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

Phần IX. Chế độ bồi dưỡng và chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

PHÁP LỆNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH – HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG MỌI LĨNH VỰC 2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Nội dung Pháp lệnh có một số điểm nổi bật như: – Người bị đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cha mẹ hoặ…

image-3665.jpg

sách kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính nhân sự mới xuất bản


dùng cho cơ quan tổ chức và Doanh Nghiệp
Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng, phục
vụ cho việc điều hành của lãnh đạo. Các cơ quan thẩm quyển chung hoặc có quy mô lớn thì
thành lập Văn phòng, những cơ quan nhô thì có phòng hành chính tất cả đề cần kỹ năn…:
kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính nhân sự
dùng cho cơ quan tổ chức và Doanh Nghiệp
Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng, phục
vụ cho việc điều hành của lãnh đạo. Các cơ quan thẩm quyển chung hoặc có quy mô lớn thì
thành lập Văn phòng, những cơ quan nhô thì có phòng hành chính tất cả đề cần kỹ năng…

image-3664.jpg

sách chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư 2013 sửa đổi bổ sung


Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013

Cuốn sách chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư 2013 bao gồm các nội dung cơ bản sau:
Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC
Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư – Hệ thốn…:
chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư 2013

Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013

Cuốn sách chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư 2013 bao gồm các nội dung cơ bản sau:
Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC
Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư – Hệ thốn…

image-3663.jpg

sách định mức xây dựng công trình thủy lợi mới nhất mới xuất bản


định mức xây dựng công trình thủy lợi mới nhất Nhằm giúp các cơ quan trong ngành xây dựng, Sở nông nghiệp, Ban quản lý, Chi cục thủy lợi, Chi cục quản lý đê điều, Phòng nông nghiệp và các công ty thủy điện kịp thời điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình chuyên ngành thủy lợi cập nhật k…:
định mức xây dựng công trình thủy lợi mới nhất
định mức xây dựng công trình thủy lợi mới nhất Nhằm giúp các cơ quan trong ngành xây dựng, Sở nông nghiệp, Ban quản lý, Chi cục thủy lợi, Chi cục quản lý đê điều, Phòng nông nghiệp và các công ty thủy điện kịp thời điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình chuyên ngành thủy lợi cập nhật kị…

image-3662.jpg

sách KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG sửa đổi bổ sung


Phần 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.

Giá bìa : 325,000đ

Phần 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
I. Những quy định chung.
II. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm.
III. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa …:
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG
Phần 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.

Giá bìa : 325,000đ

Phần 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
I. Những quy định chung.
II. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm.
III. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa …

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.